ECO

HOUSE

Eco House  ก่อตั้งโดยกลุ่มสถาปนิกและนักออกแบบที่มีประสบการณ์ในการออกแบบอาคารพักอาศัยนานนับสิบปี  การรวมตัวดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อทำธุรกิจให้บริการออกแบบ และก่อสร้างบ้านพักอาศัยอย่างครบวงจร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้บริโภคที่ต้องการจะปลูกสร้างบ้านในที่ดินที่ผู้บริโภคมีอยู่ชื่อ Eco House ถูกเลือกให้เป็นชื่อองค์กร เพราะบ่งบอกปรัชญาที่อยู่เบื้องหลังแบบพิมพ์เขียว และบริการต่างๆ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้อย่างชัดเจนที่สุด

ด้วยสภาวะเศรษฐกิจ และรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้บริโภคในปัจจุบัน ผู้ที่จะปลูกสร้างบ้านในที่ดินของตนโดยว่าจ้างสถาปนิกและวิศวกรออกแบบเป็น กรณีๆไปนั้น มีน้อยลงทุกที โดยเฉพาะบ้านพักอาศัยที่มีขนาดไม่ใหญ่นัก ทั้งนี้เพราะผู้บริโภคต้องการลดภาระและเวลาที่ผู้บริโภคต้องเสียไปในการ จัดการงานต่างๆ ที่โดยปกติผู้บริการออกแบบ ไม่ได้รวมไว้ในการให้บริการตามธรรมเนียมปฏิบัติวิชาชีพโดยทั่วๆไป ซึ่งเป็นเหตุให้ธุรกิจการให้บริการออกแบบและสร้างบ้านอย่างครบวงจร ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ดีกว่า และเป็นที่ต้องการเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ ดังจะเห็นได้ว่าตลาดมีขนาดเพิ่มขึ้น และผู้ประกอบการด้านนี้เพิ่มขึ้นทุกปี

 

 

อย่างไรก็ตาม ลักษณะการให้บริการและรูปแบบบ้านพักอาศัย ที่ผู้ประกอบการโดยส่วนใหญ่ในตลาด เสนอให้กับผู้บริโภค ณ ขณะนี้ ล้วนมีรูปแบบและรูปลักษณ์ใกล้เคียงกัน ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ เน้นการมีแบบแปลนจำนวนมากและรูปลักษณ์หลากสไตล์ เพื่อตอบสนองและครอบคลุมรสนิยมของผู้บริโภคให้ได้มากที่สุดเป็นสำคัญ แม้ว่าจะมีผู้ประกอบการจำนวนหนึ่ง มุ่งเน้นสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมเพื่อการพักอาศัย ด้วยนวัตกรรมและ   แนวคิดใหม่ เพื่อเป็นทางเลือกที่มีคุณภาพให้กับผู้บริโภคอยู่บ้าง แต่ก็มีจำนวนน้อยเกินกว่าที่จะสามารถทำให้ธุรกิจออกแบบ และสร้างบ้านในปัจจุบัน  จะสามารถชี้นำพัฒนาการของสถาปัตยกรรมเพื่อการพักอาศัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้บริโภคได้

 

 

ด้วยเหตุข้างต้น Eco House จึง ถูกจัดตั้งขึ้น เพื่อให้บริการออกแบบสร้างบ้านที่เน้นความสมบูรณ์ของขบวนการออกแบบ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ที่สุดต่อผู้บริโภค ด้วยองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การดำเนินธุรกิจโดยเน้นขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์จากความรู้ที่ได้จากการ ศึกษา วิจัยและพัฒนานั้น ย่อมมีต้นทุนในการดำเนินการสูง (ซึ่งเป็นสาเหตุที่ผู้ประกอบการโดยส่วนใหญ่หลีกเลี่ยง) คำตอบสำหรับประเด็นนี้ในมุมมองของ Eco House คือ ธุรกิจออกแบบและสร้างบ้าน จะต้องลงทุนวิจัยและพัฒนาแบบบ้านให้มีคุณภาพจริงๆ บนปรัชญาการออกแบบปรัชญาเดียว ปรัชญาดังกล่าวจะต้องชัดเจน และเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค ทั้งในขณะนี้และในอนาคต Eco House    เชื่อว่าปรัชญาที่จะตอบสนองความต้องการและวิถีชีวิตของผู้บริโภค ซึ่งกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปตามพลวัตรของเศรษฐกิจและสังคมดังกล่าว คือปรัชญา Eco Design

 

 

Eco Design เป็น กระแสที่ผลักดันโดยนักออกแบบหัวก้าวหน้า และองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆในหลายๆประเทศ และได้รับการตอบรับจาก         ผู้บริโภคเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ กระแส Eco Design ไม่ได้มีจำกัดเฉพาะในต่างประเทศเท่านั้น ในประเทศไทย Eco Design เริ่มเป็นที่รู้จักในหมู่สถาปนิก วิศวกร และนักออกแบบมาระยะหนึ่งแล้ว เพียงแต่กิจกรรมที่เกี่ยวโยงกับกระแสดังกล่าวยังจำกัดอยู่แต่เฉพาะในแวดวง วิชาการ สถาบันการศึกษา องค์กรเอกชนและ หน่วยงานของรัฐ เป็นต้น ที่เห็นเป็นรูปธรรมและเป็นที่คุ้นเคยต่อสาธารณะบ้างแล้ว คือแบบบ้านประหยัดพลังงานที่นำเสนอสู่  สายตาสาธารณะโดยหน่วยงานภาครัฐและ สถาบันการศึกษาต่างๆ ซึ่งตามหลัก Eco Design แล้ว การประหยัดพลังงานเป็นเพียงปรัชญาย่อยๆปรัชญาหนึ่ง ในหลายๆปรัชญาที่ร่วมกันเป็น Eco Design เท่านั้น

 

 

Eco House เชื่อว่าการดำเนินธุรกิจออกแบบและก่อสร้างบ้าน ที่ให้ความสำคัญต่อขบวนการออกแบบบนปรัชญาหลักปรัชญาเดียว ที่มาจาก   หลักคิดที่ถูกต้อง มีเป้าหมายที่เหมาะสมเป็นผลดีต่อสังคมโดยรวม จะทำให้ได้ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของ          ผู้บริโภคที่เห็นความสำคัญของปรัชญาดังกล่าวได้อย่าง มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด ที่จะเอื้ออำนวยให้ธุรกิจต่อสู้แข่งขันได้อย่างยั่งยืน และยังประโยชน์แก่สังคมโดยรวมได้จริง