LIGHT&

BREEZE

Light Of Heaven

คุณภาพของ แสงในบ้าน มีผลต่ออารมณ์ความรู้สึก และสุขภาพของผู้อยู่อาศัย เป็นอย่างมาก

Let The Breeze In

บ้านที่ดีจะต้องเอื้ออำนวยให้เกิดการระบายอากาศ ตามธรรมชาติ

Screens That Work

เลือกใช้แผงเกล็ดกันแดด ที่สามารถเปิดปิดได้หลายลักษณะ เพื่อความเหมาะสมในการใช้งาน

Eco House

 

 

let the breeze in

•  ออกแบบให้มีหน้าต่าง หรือประตูขนาดใหญ่เปิดระบายอากาศได้ในแต่ละห้อง
•  ออกแบบให้มีการกั้นผนังภายในเท่าที่จำเป็นเพื่อให้อากาศภายในถ่ายเทได้สะดวก
•  เปิดช่องเปิดให้ผนังภายใน ในกรณีที่ทำได้ เพื่อให้อากาศภายในถ่ายเทได้สะดวก
•  เพิ่มฝ้าระบายอากาศได้ บริเวณเหนือโถงบันได เพื่อให้อากาศร้อนภายในบ้านระบายสู่พื้นที่ใต้หลังคา และระบายออกตามช่อง

   ระบายอากาศของพื้นที่ใต้หลังคาได้
•  มุ่งเน้นให้เกิด Cross ventilation ในบ้านให้มากที่สุด เท่าที่จะทำได้ เพื่อให้ลมเข้าผ่านตัวบ้าน และไหลออกได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

 

light of heaven

•  ออกแบบช่องเปิด หรือหน้าต่างให้มีขนาดใหญ่และสูง เพียงพอกับพื้นที่นั้น ๆ

•  หลีกเลี่ยงการกั้นผนังภายในที่ทำให้เกิดมุมอับ ซอกหลืบ

•  ออกแบบให้ห้องสำคัญๆทุกห้อง อยู่ติดผนังภายนอก

 

screens that work

•  บ้าน Eco House นอกจากจะเลือกใช้หน้าต่างชนิดที่เปิด-ปิดสะดวก และเหมาะสมกับการใช้งานในตำแหน่งนั้น ๆ แล้วยังเลือกใช้

   แผงเกล็ดกันแดด ที่สามารถเปิดปิดได้หลายลักษณะ เพื่อความเหมาะสมในการใช้งาน ซึ่งนอกจากจะกันแดดได้แล้ว ยังช่วย

   ลดทอนแสงจ้าเข้าสู่ภายในบ้าน ขณะเดียวกันก็ยังโปร่งโล่งพอที่จะให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกอีกด้วย