ECO

DESIGN

Eco Design คืออะไร

 

Eco Design หรือชื่อเต็มๆ ว่า Ecological Design คือการออกแบบที่นำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ โดยที่การใช้นั้น  ทำให้เกิดมลภาวะกลับเข้าสู่ระบบนิเวศน์น้อยที่สุด ในอุดมคติแล้วหากทรัพยากรที่ถูกใช้แล้วนั้น สามารถย่อยสลายโดยธรรมชาติเช่นเดียวกับวงจรชีวิตของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายได้ เป็นสิ่งที่ดีที่สุด แต่ในความเป็นจริง หากทรัพยากรเหล่านั้นสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำใหม่ได้บ้าง ย่อยสลายตามธรรมชาติได้บ้าง ก็ถือว่าได้บรรลุ  วัตถุประสงค์ ของ Eco Design แล้ว ส่วนจะได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหลากหลายประการ

Sustainability หรือการออกแบบอย่าง “ พอเพียง ” ซึ่งคำนึงถึงการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด หรืออีกนัยหนึ่งคือใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้น้อยที่สุดโดยให้ได้ประโยชน์เท่า เทียมกับที่เคยใช้ ซึ่งเป็นปรัชญาที่เน้นให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง “ พอเพียง ” เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาตินั้นมีอยู่ต่อเนื่องยั่งยืนชั่วลูกชั่วหลาน ปรัชญา Sustainability นั้น ใช้อธิบาย Eco Design ได้เช่นเดียวกันแม้ว่าจะมี  รายละเอียดที่คลาดเคลื่อนจากกันบ้างก็ตาม

 

 

ท่ามกลางภัยพิบัติหลากหลายที่คุกคามความปรกติสุข ของโลกใบนี้ ภัยจากความเสื่อมโทรมทางสภาพแวดล้อมเป็นภัยหนึ่งที่เราสามารถแก้ไขได้ เราทุกคนในสังคมมักจะรู้สึกสิ้นหวังจนปัญญากับข่าวร้าย เรื่องขนาดรูรั่ว ของชั้นบรรยากาศที่ขยายใหญ่ขึ้น กับข่าวอุณหภูมิที่ร้อนเพิ่มขึ้นทุกปี หรือแม้แต่กับข่าวที่สิ่งมีชีวิตพันธุ์ใด พันธุ์หนึ่งกำลังจะสูญพันธุ์ไปเพราะการตัดไม้ทำลายป่า ทั้งนี้เพราะเราคิดว่ามันเป็นสิ่งยุ่งยากซับซ้อนที่โลกทั้งโลกต้องช่วยกัน แก้ หารู้ไม่ว่าการที่โลกทั้งโลกจะช่วยกันแก้ได้ หน่วยย่อยๆ ของโลกซึ่งคือแต่ละปัจเจกหรือครัวเรือน คือองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จ ทุกคนคงปฏิเสธไม่ได้ว่า โลกทัศน์หรือไลฟ์สไตล์ที่แต่ละปัจเจกหรือครัวเรือนเลือกในฐานะผู้บริโภคจะ ส่งผลโดยตรงต่อ       สภาพแวดล้อม หากโลกทัศน์หรือไลฟ์สไตล์นั้น ตั้งอยู่บนสำนึกที่ห่วงใยสิ่งแวดล้อม ครัวเรือนนั้นก็ย่อมที่จะบริโภคผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีกว่าสำหรับสิ่งแวดล้อม เมื่อโลกทัศน์นั้นเป็นที่ยอมรับของชุมชน จากหนึ่งครัวเรือนก็จะขยายเป็นพัน เป็นหมื่น เมื่อนั้นผลของการบริโภคดังกล่าวย่อมลด ป้องกัน และแม้แต่ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมให้กลับดีขึ้นมาได้

 

 

เมื่อพูดถึงภัยที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม ผู้คนโดยส่วนใหญ่มักจะคิดถึงควันพิษที่พวยพุ่งจากปล่องควันโรงงาน น้ำมันดิบที่ทะลักจากเรือบรรทุกน้ำมัน ป่าที่ถูกตัดโค่นจนเหลือแต่ตอ แต่ในความเป็นจริงสาเหตุของมลภาวะที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด คือมลภาวะจากอาคารบ้านเรือน ด้วยปริมาณที่มากมาย อาคารบ้านเรือน ใช้พลังงานครึ่งหนึ่งของพลังงานที่เราใช้ทั้งหมดในแต่ละวัน นอกจากนี้ยังปล่อยสารที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภาวะอากาศของโลกครึ่งหนึ่ง ของปริมาณที่ทำร้ายชั้นบรรยากาศในแต่ละวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบปรับอากาศ ที่ใช้ในอาคารบ้านเรือน เป็นจักรกลที่เราปลดปล่อยสารดังกล่าวสู่สิ่งแวดล้อม มากกว่าเทคโนโลยีชนิดอื่นใด

 

 

ในอดีตเมื่อใดที่เราพูดถึงอาคารบ้านเรือนที่มี คุณลักษณะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เราก็มักจะนึกถึงอาคารเชยๆ ปฏิเสธโลก หรือไม่ก็ไฮเทคหลุดโลกไปเลย แต่ทุกวันนี้อาคารที่มีคุณลักษณะดังกล่าวได้ค่อยๆ เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น เป็นมิตรต่อผู้ใช้อาคารมากขึ้น งดงาม และเป็นไปได้ในชีวิตจริง ปรากฏการณ์ดังกล่าวก็เหมือนกับที่ผู้คนเลือก ที่จะทานอาหารในแนวทางชีวจิตมากขึ้นๆ แรกๆ ก็รู้สึกว่าไม่อร่อยอย่างอาหารที่คุ้นเคย นานเข้าก็รู้สึกว่ามันก็อร่อยเช่นเดียวกัน เพราะผู้บริโภคได้ปรับตัวไปพร้อมๆ กับโลกทัศน์หรือไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลง นับวัน Eco Design ได้กลายเป็นแนวคิดที่สถาปนิกและนักออกแบบให้ความสำคัญมากขึ้นทุกทีๆ การออกแบบให้ได้คุณลักษณะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมก็มิได้ยึดโยงอยู่กับ เทคโนโลยีที่สุดโต่ง แต่กลับสัมฤทธิ์ผลได้ด้วยความคิดที่แยบยลบนเทคนิคที่ติดดิน ราคาสมเหตุสมผล นอกจากนี้วัสดุและเทคโนโลยีที่แพงแสนแพงในอดีต ก็มี แนวโน้มว่าพอจะซื้อหาได้มากขึ้นๆ

 

 

สำหรับนักรณรงค์ เรื่องสิ่งแวดล้อม ที่เคร่งครัดแล้ว การทำให้เกิดมลภาวะแม้แต่น้อยเป็นสิ่งต้องห้าม แต่สำหรับสถาปนิก และนักออกแบบที่ยึด   แนวทาง Eco Design แล้ว การลดมลภาวะที่เกิดจากการก่อสร้างหรือการใช้สอยอาคารบ้านเรือนลงทีละเล็กละ น้อย ก็ถือว่าได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว และหากอาคารบ้านเรือนนั้นๆ เอื้ออำนวยให้ผู้ใช้สอยอาคารปรับลดไลฟ์สไตล์ที่สร้างมลภาวะลงได้ ผลงานออกแบบนั้นนับได้ว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่สำคัญที่สุดของ Eco Design แล้วเช่นกัน

โดยสรุปแล้ว Eco Design คือการออกแบบบนปรัชญา ดังต่อไปนี้ :-

 

1. ใช้ทรัพยากรอย่างพอเพียง

2. ลดการใช้พลังงานที่ก่อให้เกิดมลภาวะ

3. เหมาะสมกับภูมิอากาศ

4. ใช้วัสดุที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมแต่น้อย

5. ยังประโยชน์แต่ประหยัด

6. ส่งเสริมไลฟ์สไตล์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Eco House เหมาะสมกับ พ.ศ.นี้อย่างไร?

 

1.เป็นทางเลือกใหม่

 

ผู้บริโภคในปัจจุบันศึกษาผลิตภัณฑ์ที่จะบริโภคมาก ขึ้น มีการศึกษาเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของผลิตภัณฑ์ที่มีในตลาดโดยใช้เหตุผล ประกอบในการตัดสินใจอย่างมีระบบ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์อย่างบ้านพักอาศัยที่ผู้บริโภคจะต้องใช้ทรัพย์จำนวนมาก แนวโน้มดังกล่าวทำให้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณประโยชน์ และตอบสนองความต้องการพื้นฐานอย่างเดียว เป็นคุณสมบัติที่ไม่เพียงพอสำหรับการตัดสินใจเลือกบริโภคอีกต่อไป ผลิตภัณฑ์นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติดังกล่าวแล้ว ผลิตภัณฑ์นั้นๆ ยังต้องมีปรัชญาสอดคล้องกับโลกทัศน์ หรือที่มักเรียกกันว่าไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคอีกด้วย มีความเป็นไปได้สูงยิ่งที่ผู้บริโภคจะมีความละเอียดอ่อนต่อปรัชญาที่อยู่ เบื้องหลังผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  ปรัชญาของ Eco House ซึ่งกำเนิดจากสำนึกที่ดี ต่อผู้บริโภค ทั้งที่เป็นปัจเจกเองและสังคมสาธารณะโดยรวม จะสอดคล้องกับโลกทัศน์หรือไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่เข้าใจถึงผลกระทบของ ผลิตภัณฑ์ต่อสิ่งแวดล้อม โดยที่ผู้บริโภคเองก็เข้าใจลึกซึ้งเพียงพอว่า หากสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพที่ดีย่อมจะส่งผลดีต่อตัวผู้บริโภคในที่สุด

 

2. ตอบรับกระแสที่ปฏิเสธไม่ได้

 

พลวัตรทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน  กำลังขับเคลื่อนให้ทุกหน่วยในสังคมมีสำนึกต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น การประหยัดพลังงาน การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ได้เป็นกระแสที่ถูกสร้างจากสำนึกรับผิดชอบต่อผู้อื่นเท่านั้น แต่เป็นกระแสที่มีพลังขับเคลื่อนจากมุมมองทางด้านเศรษฐกิจของแต่ละปัจเจก เป็นสำคัญ กระแสดังกล่าวผลักดันให้ทุกหน่วยในสังคม ต้องปฏิรูป เปลี่ยนแปลงวิธีคิด วิธีใช้ชีวิต เพื่อให้สามารถอยู่ในสภาวะเศรษฐกิจที่ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะพลังงานที่มี มูลค่าสูงขึ้นเป็นเท่าทวีคูณ นอกจากนี้สำนึกเรื่องสิ่งแวดล้อมยังเป็นสำนึกในระดับจุลภาค ผู้บริโภคคำนึงถึงเรื่องคุณภาพชีวิตมากขึ้น โลกทัศน์ที่พยายามลดหรือหลีกเลี่ยงอาหาร  อากาศ  สารเคมีที่เป็นพิษ  และรับประทานอาหารที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพ เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดว่ากระแสดังกล่าว เป็นกระแสที่ผู้บริโภคให้การต้อนรับอย่างจริงจัง มิต้องพูดถึงการใช้ชีวิตที่ให้เวลากับการออกกำลังกายเป็นประจำ ดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ เดินทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มากขึ้น และบริจาคเงินเพื่อองค์กรอนุรักษ์สัตว์ และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นล่ำเป็นสัน

ด้วยเหตุผลข้างต้น Eco House จึงเชื่อว่าผลิตภัณฑ์ที่มีปรัชญา Eco Design เป็นแก่นแกนทางการพัฒนาจะสอดคล้องกับโลกทัศน์และไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในอนาคตอันใกล้นี้แน่นอน

ด้วยเหตุผลข้างต้น Eco House จึงเชื่อว่าผลิตภัณฑ์ที่มีปรัชญา Eco Design เป็นแก่นแกนทางการพัฒนาจะสอดคล้องกับโลกทัศน์และไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในอนาคตอันใกล้นี้แน่นอน