press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3
โรงกรองน้ำศิริราช

เจ้าของโครงการ :

ประเภทอาคาร :  โรงกรองน้ำ

ที่ตั้ง

ขนาดที่ดิน :  กว้าง x ยาว  x  ม. 

                      ( ตารางวา)

พื้นที่ใช้สอย :   MF FILTRATE  TANK  795 ตารางเมตร
                           RO  FILTRATE         1,700 ตารางเมตร

งบประมาณ :  -

ออกแบบ : บริษัท อีโค่ เฮ้าส์ จำกัด

ก่อสร้าง   : -

ระยะเวลาก่อสร้าง :

ระบบโครงสร้าง : คอนกรีตเสริมเหล็ก

ศิริราช floor 1
ศิริราช floor 1
press to zoom
ศิริราช floor 2
ศิริราช floor 2
press to zoom
ศิริราช floor 3
ศิริราช floor 3
press to zoom
ศิริราช floor 4
ศิริราช floor 4
press to zoom
ศิริราช basementl
ศิริราช basementl
press to zoom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขออภัย..กำลังอยู่ในระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล

โรงกรองน้ำศิริราช

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขออภัย..กำลังอยู่ในระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขออภัย..กำลังอยู่ในระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขออภัย..กำลังอยู่ในระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล