SERVICE

เงื่อนไขในการให้บริการของ ECO HOUSE

 

ในการให้บริการปลูกสร้างบ้านของ Eco House ทางบริษัทฯ มีเงื่อนไขเกี่ยวกับสถานที่ปลูกสร้าง การรับประกันผลงานก่อสร้าง และบริการหลังการขาย ดังต่อไปนี้

 

เงื่อนไขเกี่ยวกับสถานที่ปลูกสร้าง

 

1. ท่านต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโดยสมบูรณ์ หากไม่ใช่ จะต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าของที่ดินให้ท่าน และทางบริษัทฯ เข้าดำเนินการปลูกสร้างบ้านเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน

2. ที่ดินต้องถมและปรับระดับให้เรียบร้อยก่อนการปลูกสร้าง โดยท่านเป็นผู้ดำเนินการเอง พร้อมมีที่พักคนงาน และที่กองเก็บวัสดุ หากไม่มีสถานที่สำหรับที่พักคนงานและกองเก็บวัสดุ ท่านจะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น

3. สถานที่ปลูกสร้างจะต้องมีทางให้รถบรรทุก 6 ล้อ เข้าถึงได้โดยสะดวก หากสถานที่ปลูกสร้างคับแคบ ต้องขนถ่ายวัสดุ  ท่านจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น

4. หากที่ดินของท่านอยู่ในโครงการต้องมีค่าผ่านทาง หรือค่าประกันความเสียหาย ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

5. สถานที่ปลูกสร้างจะต้องมีสายเมนไฟฟ้าแรงต่ำ และท่อเมนประปาผ่านหน้าที่ดินเพื่อความสะดวกในการก่อสร้างบ้าน กรณีไม่มีท่อระบายน้ำสาธารณะเราจะดำเนินการจัดทำถังน้ำซึมแทนท่อระบายน้ำใน ที่ดินให้แก่ท่าน

6. ราคาบ้านตามแบบมาตรฐานเป็นราคาที่ใช้เสาเข็มตอก หากทางวิศวกรของบริษัทฯ วินิจฉัยว่าจำเป็นจะต้องใช้เสาเข็มเจาะในการปลูก สร้างบนที่ดินของท่าน ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงค่าก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นก่อนการทำสัญญา

7. หากสถานที่ก่อสร้างมีอาคารเดิม หรือสิ่งปลูกสร้าง, ต้นไม้, บนที่ดินที่จะปลูกสร้าง ท่านจะต้องดำเนินการรื้อถอนและเคลียร์สถานที่ให้เรียบร้อยก่อนที่ทางบริษัทฯ จะเข้าดำเนินการก่อสร้าง

8. ที่ดินที่จะทำการปลูกสร้าง ต้องอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ปทุมธานี , นนทบุรี , สมุทรปราการ)

9. หากที่ดินที่จะทำการปลูกสร้างอยู่นอกเขตการให้บริการในข้อ 8. ทางบริษัทฯ จะพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป โดยคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มตามความเป็นจริง

 

เงื่อนไขเกี่ยวกับงานเพิ่ม-ลดจากขอบเขตงานในสัญญา

 

เพื่อให้ระยะเวลาในการให้บริการและคุณภาพของงานเป็นไปตามที่ให้คำมั่นแก่ท่าน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะรับหรือไม่รับบริการงานเพิ่มและงานลดใดๆ หลังจากได้ตกลงทำสัญญาก่อสร้างแล้ว และอาจเรียกค่าปรับแก้งานตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร

การรับประกันผลงานก่อสร้างของบริษัทฯ

 

1. รับประกันคุณภาพของงานก่อสร้างเป็น เวลา 2 ปี

2. รับประกันงานโครงสร้างหลักของตัวบ้านเป็น เวลา 5 ปี ทั้งนี้ ไม่รวมงานถนน และพื้น ที่ถ่ายน้ำหนักลงบนดินโดยตรง

3. รับประกันอุปกรณ์ประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมภายนอก เป็น เวลา 2 ปี

4. ดูแล กำจัดปลวกและแมลง 2 ปี

5. รับประกันวัสดุมุงหลังคา 5 ปี

6. การรับประกันจะสิ้นสุดเมื่อมีการ ดัดแปลง ต่อเติมไปจากสภาพบ้านเมื่อส่งมอบ และหรือมีการใช้งานผิดประเภท ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะออกใบรับประกัน นับตั้งแต่วันที่ท่านตรวจรับบ้าน

7. ในกรณีที่ทางบริษัทฯ และท่านมีข้อโต้แย้งเรื่องความรับผิดชอบในการรับประกัน ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ และข้อโต้แย้งนั้นไม่สามารถตกลงกันได้ ทางบริษัทฯ จะคัดเลือกรายชื่อบริษัทฯ ที่ปรึกษา ที่มีความชำนาญพิเศษในงานนั้นๆ และมีความเป็นกลาง 2 ราย ให้ท่านพิจารณาเลือกว่าจ้างให้เป็นผู้วินิจฉัย และให้ความเห็นชี้ขาด โดยทางบริษัทฯ และท่านรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างเท่าๆ กัน

การบริการหลังการขาย

 

บริษัทฯ จะเข้าสำรวจผลงานหลังจากส่งมอบบ้านให้แก่ ลูกค้า เพื่อตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง และจัดการซ่อมแซมงาน ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ การเข้าสำรวจผลงานจะดำเนินการเมื่อครบกำหนด 6 เดือน และ 1 ปี นับจากวันที่ท่านตรวจรับบ้าน

 

ในกรณีที่ท่านพบปัญหาโดยที่ยังอยู่ในระยะประกัน ท่านสามารถแจ้งให้ทางบริษัทฯ เข้าสำรวจและดำเนินการซ่อมแซมได้ โดยไม่ต้องรอให้ถึงกำหนดการเข้าสำรวจดังกล่าวแต่อย่างใด  

 

การซ่อมแซมในระยะประกันเป็นการซ่อมแซมบ้าน (ตามรูปแบบ และรายการวัสดุที่เซ็นรับกันในวันที่ท่านตรวจรับบ้าน) ให้ใช้งานได้ดีเท่านั้น ในกรณีที่ท่านต้องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ และรายละเอียดวัสดุ อุปกรณ์ใดๆ ในจุดที่ท่านต้องการให้ซ่อมแซมนั้นๆไปเป็นอื่น ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ทางบริษัทจะถือว่าเป็นงานที่อยู่นอกเหนือการรับประกัน